Lietuvos Analitinės Psichologijos Asociacijos įstatai

1.Bendrosios nuostatos

 1.1 LIETUVOS ANALITINĖS PSICHOLOGIJOS ASOCIACIJA (toliau vadinama "Asociacija") yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, laisvanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos jungiškosios krypties psichoanalitikus ir jungiškosios krypties psichoterapeutus.

1.2 Asociacija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali naudoti savo nuožiūra, taip pat ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdo savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus bei norminius teisės aktus, o taip pat pagal įstatus.

1.3 Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija yra atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu. Asociacijos turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas Asociacijos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.


1.4 Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asociacijos gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams.

1.5 Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.6 Asociacija yra įsteigta neribotam terminui.

 

2. Asociacijos tikslai, veiklos rūšys ir sritys

 

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

 1. Skatinti analitinės psichologijos teorijos ir praktikos plėtrą;

 2. Rūpintis analitinės psichologijos profesionalų profesine kompetencija ir kvalifikacija;

 3. Plėtoti tarptautinius ryšius, atstovauti Asociacijos nariams Tarptautinėje analitinės psichologijos asociacijoje, bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis analitinės psichologijos ir jai artimų sričių organizacijomis;

 4. Šviesti visuomenę, populiarinti analitinę psichologiją.

 5. Atstovauti analitinės psichologijos profesionalus įvairiose institucijose.

2.2. Siekdama šių tikslų Asociacija:

 1. Organizuoja ir dalyvauja įvairiose analitinės psichologijos mokslui, praktikai ir studijoms aktualiose konferencijose ir kituose renginiuose;

 2. Skatina ir remia analitinės psichologijos literatūros leidybą;

 3. Remia savo narių stažuotes užsienio mokslo ir mokymo institucijose, komandiruotes į tarptautines konferencijas ir seminarus;

 4. Bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis šviečiant visuomenę psichologijos klausimais;

 5. Teikia bei gauna labdarą ar paramą;

 6. Dalyvauja analitinės psichologijos studijų programų kūrime ir akreditavime.

 

2.3 Siekdama pagrindinių tikslų, Asociacija gali užsiimti šių rūšių ūkine veikla:

 

 1. Knygų leidyba

 2. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

 3. Laikraščių leidyba

 4. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.19 Kita leidyba

72.20.20 Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai

74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, Švietimas

94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

74.30 Vertimo raštu ir žodžiu veikla

59.11 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

 

2.4. Asociacija, siekdama šiuose Įstatuose nurodytų tikslų, turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Asociacijos nariai. Narių teises ir pareigos

 

3.1. Asociacijos nariai.

    1. Asociacijos nariai yra tikrieji nariai, nariai kandidatai ir garbės nariai, jais gali būti tik fiziniai asmenys.

 1. Asociacijos tikraisiais nariais gali tapti tik asmenys, turintys jungiškosios krypties psichoanalitiko kvalifikaciją, jei jų kvalifikacija yra pakankama ir jie laikosi profesinės etikos reikalavimų.

 2. Nariais kandidatais gali tapti jungiškosios krypties psichoterapeutai, jei jų kvalifikacija yra pakankama ir jie laikosi profesinės etikos reikalavimų.

 3. Garbės nariais gali būti nusipelnę analitinės psichologijos plėtrai Lietuvoje.

3.2. Asociacijos tikrieji nariai turi tokias teises:

 1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

 2. Būti renkami ir rinkti į Asociacijos valdymo organus;

 3. Teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;

 4. Dalyvauti Asociacijos veikloje;

 5. Remti Asociaciją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

 6. Naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

 7. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

 8. Bet kada išstoti iš Asociacijos; tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

 9. Kitas teisės aktuose ir Asociacijos Įstatuose nustatytas teises.

3.3. Garbės nariai ir nariai kandidatai turi tokias teises:

 1. Dalyvauti be balso teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

 2. Teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos;

 3. Dalyvauti Asociacijos veikloje;

 4. Remti Asociaciją turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

 5. Naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

 6. Bet kada išstoti iš Asociacijos; tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

 7. Kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

  3.4. Asociacijos tikrieji nariai ir nariai kandidatai privalo:

1. Laikytis Asociacijos įstatų;

2. Laikytis Asociacijos profesinės etikos;

3. Rūpestingai saugoti Asociacijos materialinę bazę, prisidėti prie jos išplėtimo;

4.Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.

5. Asociacijos tikrieji nariai ir nariai kandidatai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Asociacijai, išskyrus nario mokestį, kurio dydį nustato Visuotinis narių susirinkimas. Jų įnašai turi būti apskaityti Asociacijos buhalteriniuose dokumentuose.

 

4. Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai. Naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka ir

sąlygos

 

4.1 Asociacijos tikrųjų narių ir Asociacijos narių kandidatų stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas, priimdamas atitinkamą sprendimą.

4.2 Asociacijos nariu gali tapti tik fizinis asmuo, atitinkantis Įstatų 3.1 punkte nurodytus kriterijus.

4.3 Pageidaujantis tapti Asociacijos tikruoju nariu ar nariu kandidatu asmuo turi pateikti Asociacijos Tarybai rašytinį prašymą jį priimti į Asociaciją ir ne mažiau kaip vieno esamo Asociacijos tikrojo nario rašytines rekomendacijas.

4.4 Taryba įsitikina, ar pageidaujantis tapti Asociacijos tikruoju nariu ar nariu kandidatu atitinka profesinius ir etinius reikalavimus.

4.5 Jei pageidaujantis tapti Asociacijos tikruoju nariu ar nariu kandidatu atitinka profesinius ir etinius reikalavimus, Taryba teikia jo kandidatūrą svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui.

4.6 Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą dėl teikiamo asmens narystės Asociacijoje paprasta balsų dauguma.

4.7 Garbės nario kandidatūrą visuotiniam susirinkimui teikia taryba savo iniciatyva.

4.8 Sprendimą dėl garbes nario priėmimo visuotinis susirinkimas priima paprasta balsų dauguma.

4.9 Narystė asociacijoje pasibaigia šiais pagrindais:

4.9.1. Asociacijos, narys pateikia raštišką pareiškimą dėl išstojimo iš Asociacijos;

4.9.2. Jei Asociacijos narys nesilaiko pareigų, apibrėžtų šių įstatų punkte 3.4.

4.10. Sprendimą dėl narystės nutraukimo priima Visuotinis narių susirinkimas.

 

5. Asociacijos valdymas

 

 1. Asociacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, Prezidentas ir Taryba.

 2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, Taryba - kolegialus Asociacijos valdymo organas.

 

6. Visuotinis narių susirinkimas

 

6.1. Tik Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:

 1. Keisti Asociacijos Įstatus;

 2. Rinkti ir atšaukti Asociacijos Tarybos narius, Tarybos pirmininką ir Prezidentą;

 3. Nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

 4. Tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

 5. Priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 6. Atlikti lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat Asociacijos veiklos kontrolę;

 7. Tvirtinti Asociacijos praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą;

 8. Spręsti dėl priėmimo į asociaciją ir dėl narystės nutraukimo;

 9. Keisti Asociacijos buveinę;

 10. Priimti kitus sprendimus, kurie pagal šiuos Įstatus ar taikytinus įstatymus yra priskirti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

6.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas privalo būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius
nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas:

 1. Raštišku daugiau kaip 2/3 Asociacijos narių reikalavimu;

 2. Asociacijos Tarybos sprendimu;

 3. Kitais įstatymų nustatytais atvejais.

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas Asociacijos Tarybos sprendimu. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai arba išsiųstas registruotu laišku, arba viešai paskelbtas dienraštyje „Respublika" ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visiems nariams raštu sutikus, visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau minėtos tvarkos.

 2. Visuotiniame narių susirinkime teisę balsuoti turi Asociacijos tikrieji nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą, Asociacijos garbės nariai ir nariai kandidatai Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti be balso teisės.

 3. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos tikrųjų narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, įskaitant sprendimą dėl Asociacijos Prezidento skyrimo ar atšaukimo, Tarybos narių, Tarybos pirmininko skyrimo ir atšaukimo, yra laikomas priimtu, jei už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš", išskyrus sprendimus, nurodytus šių įstatų 6.1.1. ir 6.1.6. punktuose, kuriems priimti yra reikalinga ne mažesnė nei 2/3 kvalifikuota visų Asociacijos tikrųjų narių, dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma.

 4. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos Prezidento sprendimu, šių įstatų 6.3 punkte nustatyta tvarka yra šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

 5. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti Šaukiamas teismo sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

7. Taryba

 

7.1 Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 4 (keturių) narių. Tarybos nariai ir iš jų tarpo — Tarybos pirmininkas yra paskiriami ir atšaukiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Taryba renkama ketveriems metams.

7.2 Asociacijos Taryba:

 

 1. Priima sprendimus dėl mokymo programų kūrimo, Asociacijos etikos ar kitų komitetų steigimo;

 2. Priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

 3.  Priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ar atstovybes arba nutraukti jų veiklą, skiria filialų ar atstovybių vadovus, tvirtina filialų, atstovybių nuostatus;

7.3. Taryba gali priimti sprendimus kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

8. Prezidentas

 

8.1 Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, renkamas Visuotinio narių susirinkimo, atstovaujantis Asociaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Asociacijos Prezidentas renkamas 4 (ketveriems) metams.

8.2 Asociacijos Prezidentas:

 

 1.  Organizuoja Tarybos darbą;
 2. Tvirtina Asociacijos etatų sąrašą, nustato darbuotojų atlyginimų dydžius, priima sprendimus dėl darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, premijavimo ar darbo sutarčių sąlygų keitimo, taip pat sudaro su darbuotojais darbo sutartis;

 3. Sudaro sandorius Asociacijos vardu;

 4. Skelbia Tarybos susirinkimus ir siūlo Tarybos susirinkimų dienotvarke;

 5. Ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) dienų iki eilinio Visuotinio narių susirinkimo parengia Asociacijos veiklos ataskaitą ir pateikia ją Visuotiniam narių susirinkimui,

 6. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą

 7. Organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka,

 8. Įgyvendina ir/ar organizuoja Visuotinio narių susirinkimo ir/ar Tarybos sprendimų įgyvendinimą.

 

9. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka. Veiklos kontrolė

 

9.1 Asociacijos lėšos ir pajamos yra naudojamos vadovaujantis šiais įstatais bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

9.2 Asociacijos veiklą kontroliuoja Visuotinis narių susirinkimas tikrindamas ir tvirtindamas Asociacijos Prezidento rengiamą Asociacijos veiklos ataskaitą. Jei Asociacijos veikla neatitinka šiems įstatams bei taikytiniems teisės aktams, Visuotinis narių susirinkimas Asociacijos Prezidento parengtos Asociacijos veiklos ataskaitos netvirtina.

 

10. Asociacijos dokumentų ir kitokios informacijos pateikimo tvarka

 

Nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas su visais Asociacijos dokumentais.

11. Pranešimų ir skelbimų skelbimo tvarka

 

Kai to reikalauja taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie Įstatai, vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje "Respublika".

 

12.Asociacijos Įstatų keitimo tvarka

 

Asociacijos Įstatai yra keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu daugiau kaip 2/3 Asociacijos narių, dalyvaujančių susirinkime, balsų dauguma. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

13.Asociacijos filialai ir atstovybės

 

Sprendimus steigti Asociacijos filialus ar atstovybes arba nutraukti jų veiklą priima Asociacijos Taryba. Asociacijos Taryba taip pat skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus, svarsto ir tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus.

 

 

 

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti Vilniuje 2010 m. . vykusiame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime.

 

 

 

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo Ieva Bieliauskienė